Regulamin

1. Definicje

Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron, której wykonanie polega na przekazywaniu danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także odbieranie i wysyłanie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

Usługa o Ochronie Danych Osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r – o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz 883, z późn. zm.)

Operator serwisu – Operator serwisu Serwisek24.pl – Skrego, ul. Usługowa 6, 64-420 Kwilcz, NIP 5951470050, REGON 363704665, adres korespondencyjny: Skrego, ul. Usługowa 6, 64-420 Kwilcz, który świadczy usługę drogą elektroniczną na rzecz Klientów i Partnerów w ramach pośrednictwa w przekazywaniu Zleceń od Klientów do Partnerów.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, składający za pośrednictwem serwisu Zlecenie lub Zlecenia.

Zlecenie – zlecenie świadczenia usługi na rzecz Klienta, zawierające zestaw informacji potrzebnych do jego realizacji, podanych Operatorowi serwisu przez Klienta, w szczególności imię i nazwisko lub nazwa Klienta, adres realizacji usługi, telefon i/lub e-mail do Klienta, preferowany przez Klienta termin realizacji usługi, spodziewany charakter i przedmiot zlecenia.

Zlecenie pilne – Zlecenie określone jako pilne przez Klienta.

Numer zlecenia – unikalny numer nadawany każdemu Zleceniu przez Operatora serwisu, przekazywany Klientowi i Partnerowi.

Diagnoza zlecenia – ocena przez Partnera na miejscu realizacji zlecenia zakresu prac oraz ich faktycznego kosztu.

Partner – niezależny od Operatora serwisu podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, który świadczy usługi, w tym w szczególności drobne usługi naprawcze, remontowe, serwisowe lub inne, któremu Operator serwisu przekazuje Zlecenia oraz Zlecenia pilne.

Umowa – umowa w postaci ustnej lub pisemnej zawierana między Klientem i Partnerem, w której Operator serwisu nie występuje jako strona, dotycząca realizacji usługi naprawy, instalacji, montażu, przeglądu, konserwacji, przeprowadzenia drobnych prac remontowych lub innych usług świadczonych przez Partnera, w związku z przekazanym przez Operatora serwisu Zleceniem.

 

2. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady pośrednictwa w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

2. Operator serwisu pośredniczy w przekazywaniu zleceń Klientów do Partnerów.

3. Klient składając zgłoszenie telefonicznie lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zarządzanego przez Operatora serwisu, oświadcza, że akceptuje niniejszy Regulamin.

 

3. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń

1. Operator serwisu przyjmuje Zlecenia od Klientów.

2. Zgłoszenia mogą być składane telefonicznie lub adres e-mail według danych kontaktowych podanych przez Operatora serwisu na podstronie serwisu www.serwisek24.pl/kontakt lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na tej samej podstronie.

3. Podczas przyjęcia zgłoszenia, Operator serwisu przyjmuje dane niezbędne do realizacji zlecenia, w szczególności dane osobowe Klienta, przetwarza te dane oraz przekazuje je do właściwego Partnera, jego pracowników lub podwykonawców.

4. Po otrzymaniu Zlecenia, Operator serwisu przekazuje je w terminie do 1 dnia roboczego, uznaniowo jednemu z Partnerów, biorąc pod uwagę dopasowanie charakteru i przedmiotu Zlecenia do działalności Partnera, terenu na jakim świadczy usługi oraz jego dostępności czasowej.

5. Termin rozpoczęcia realizacji Zlecenia oraz jego koszty podane Klientowi przez Operatora serwisu mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 K.C.

6. Partner kontaktuje się z Klientem po otrzymaniu Zlecenia od Operatora serwisu i ustala szczegóły realizacji Zlecenia, w tym w szczególności termin rozpoczęcia jego realizacji i zakres prac oraz doprecyzowuje koszt realizacji zlecenia.

7. Operator serwisu może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia Zlecenia od Klienta lub odwołać realizację już przyjętego Zlecenia. W obu przypadkach, Operator serwisu informuje o tym Klienta telefonicznie.

 

4. Realizacja zleceń przez Partnera

1. Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Partner dokonuje diagnozy zlecenia, która odbywa się w miejscu i w terminie uzgodnionym z Klientem. Realizacja zlecenia jaki i diagnoza zlecenia może być wykonana przez Partnera samodzielnie, przez swoich pracowników lub podwykonawców.

2. Partner powinien poinformować Klienta po dokonanej diagnozie czy dana usługa jest objęta gwarancją, a jeśli tak, to przez jaki okres.

3. Płatność za zrealizowane zlecenie jest w formie i terminie uzgodnionych między Klientem i Partnerem oraz powinna mieścić się w koszcie podanym przez Partnera po zakończonej diagnozie zlecenia.

 

5. Odpowiedzialność

1. Operator serwisu nie jest stroną umowy między Klientem a Partnerem, której przedmiotem jest realizacja prac objętych zleceniem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek czynności wykonane lub niewykonane w ramach zlecenia przez Klienta jak i przez Partnera oraz za utracone Korzyści przez Klienta jak i przez Partnera. Całość zobowiązań i odpowiedzialności Partnera wobec Klienta wynikających z prawa gwarancji i rękojmi spoczywa jedynie na Partnerze.

2. Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy w świadczeniu usługi drogą elektroniczną, wynikające z awarii lub niewłaściwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, które są poza wpływem Operatora serwisu.

 

6. Postępowanie reklamacyjne Klient – Partner

1. Klient kieruje swoje uwagi, zastrzeżenia lub reklamacje co do realizacji usługi przez Partnera, bezpośrednio, telefonicznie do Partnera, na jego numer telefonu, z którego kontaktował się on z Klientem po otrzymaniu Zlecenia celem ustalenia szczegółów realizacji tego Zlecenia lub za pośrednictwem Operatora serwisu, na numer 536-560-215 lub adres e-mail biuro@serwisek24.pl. Operator serwisu, po przyjęciu takiego zgłoszenia, przekazuje je Partnerowi oraz podaje Klientowi dane dotyczące Partnera oraz bezpośredni numer telefonu do Partnera, pod którym Klient może przekazać swoje zgłoszenie bezpośrednio Partnerowi.

2. Operator serwisu nie rozpatruje reklamacji, uwag czy zastrzeżeń Klientów dotyczących działań Partnerów.

 

7. Postępowanie reklamacyjne Klient – Operator serwisu

1. Klient kieruje reklamacje wynikające z niedotrzymania niniejszego Regulaminu przez Operatora serwisu w formie pisemnej lub na adres e-mail podany na podstronie www.serwisek24.pl/kontakt jako kontaktowy.

2. Każda reklamacje powinna zawierać następujące dane:

  • Dane klienta, w tym w szczególności jego imię, nazwisko lub nazwa
  • Dane adresowe, na które powinna zostać wysłana odpowiedź na reklamację
  • Opis przedmiotu reklamacji

3. Reklamacje mogą być składane w terminie do 30 dni od chwili wystąpienia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja i rozpatrywane są w terminie 14 dni od chwili otrzymania reklamacji przez Operatora serwisu.

 

8. Ochrona danych osobowych

1. Operator serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe są wykorzystywane w związku z pośrednictwem w przekazywaniu zleceń od Klientów do Partnerów, wyłącznie w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Operatora serwisu na rzecz Klientów i Partnerów oraz w ramach przekazywania Partnerom reklamacji złożonych przez Klientów.

3. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Klient zezwala Operatorowi serwisu na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności imienia i nazwiska, nazwy, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, daty i godziny połączenia telefonicznego z Klientem oraz innych danych potrzebnych do realizacji zlecenia.

4. Operator serwisu ma prawo rejestrować rozmowy telefoniczne z Klientem w celu dbania o najwyższą jakość obsługi Klienta lub dla ewentualnych celów dowodowych.

5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i przekazywanie danych opisanych w pkt. 9.3 w celu realizacji zlecenia oraz na rejestrację rozmów telefonicznych.

6. Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania i modyfikacji oraz ich usunięcia.

7. Podanie danych jest dobrowolne i brak ich podania może uniemożliwić realizację usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Operatora serwisu lub wykonania zlecenia przez Partnera.

8. Operator serwisu zastrzega sobie prawo do archiwizacji danych w granicach wymaganych przez przepisy prawa.

 

9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego, i Ustawy o ochronie danych osobowych.